Hva er definisjonen på et rektangel?

Rektangel er en firkant der vinklene i alle fire hjørner er rette. Et rektangel er et parallellogram, de motstående sidene er parvis like lange, og diagonalene er også like lange.

Er kvadrat og rektangel det samme?

Kvadratet er en firkant der alle sider er like lange og alle hjørnene er rette vinkler. Når en firkant er et kvadrat, er den også et rektangel.

Hva er forskjellen på et trapes og et rektangel?

Noen firkanter har fått egne navn: a: Trapes: Minst to sider er parallelle. b: Parallellogram: Motstående sider er parvis parallelle. c: Rektangel: Alle fire vinklene er rette.

Hva er definisjonen på et rektangel? – Related Questions

Kan et rektangel være en trapes?

Merk at kvadrat, rektangel, rombe og parallellogram alle er trapeser fordi alle oppfyller kravet til å være et trapes (ha minst to parallelle sider).

Hvor mange firkanter har vi?

Firkanter kan deles opp i forskjellige typer, og det er 7 hovedtyper: Et kvadrat, et rektangel, et parallellogram, en rombe, et trapes, en konveks firkant og en konkav firkant. Kvadratet er den enkleste form for firkant. Alle hjørnene er rettvinklede, og alle sidene er like lange.

Er firkant rektangel?

Hva er et rektangel? Rektangelet er en firkant der to og to sider er like lange og alle hjørnene er rette vinkler.

Er trapes firkant?

Trapes er en firkant med (minst) to parallelle sider.

Hvor mange kanter har et rektangel?

Dette er en firkant fordi: Den har fire kanter. Den har fire hjørner. Kantene henger sammen.

Hvordan regne rektangel?

Vi kan altså finne arealet til et rektangel ved å multiplisere grunnlinjen med høyden, eller det vi ofte kaller lengden med bredden.

Hva er omkretsen til en rektangel?

Omkretsen er summen av alle sidene.

Hva kalles firkantene?

En firkant er en mangekant med 4 sider. En firkant der to av sidene er parallelle, kalles trapes. Dersom de to andre sidene også er parallelle, kalles firkanten parallellogram. En firkant der alle sidene er like lange, kalles rombe.

Hva er forskjellen på kant og hjørne?

En kant er alltid rett! Kanter kan vi bruke for å bygge sammen former i to dimensjoner. For eksempel vil tre kanter danne en trekant. Punktene der kantene møtes heter hjørner.

Hva heter sidene i en trekant?

Det vil si at alle vinklene er 60 °. En rettvinklet trekant er en trekant der en av vinklene er 90 °. I en rettvinklet trekant kalles den lengste siden for hypotenusen, og de andre to sidene kalles kateter.

Hvor mange kanter har en trekant?

En trekant har tre kanter. Det er alltid like mange hjørner som kanter, derfor kalles også en trekant for et triangel (tre hjørner). Videre har vi firkant, femkant (pentagon), sekskant (heksagon) og så videre. En regulær mangekant er en mangekant der alle sidene er like lange, og der alle vinklene er like store.

Hva er regel for 30 60 90 trekant?

I en 30/60/90-trekant er den korteste kateten halvparten så lang som hypotenusen. I en 45/45/90-trekant er katetene like lange. Kan brukes til å beregne ukjente sider i rettvinklede trekanter. I en rettvinklet trekant er arealet av kvadratet på hypotenusen lik summen av arealene av kvadratene på katetene.

Hva heter alle vinklene?

Enkeltstående vinkler
  • En rett vinkel er en vinkel på 90°.
  • En skrå vinkel er en vinkel som ikke er rett.
  • En spiss vinkel er en vinkel som er mindre enn 90°.
  • En stump eller butt vinkel er en vinkel som er større enn 90°.
  • En konkav vinkel er en vinkel som er mindre en 180°.

Leave a Comment