Hvordan dele en brøk?

Man deler en brøk med en annen brøk ved at telleren og nevneren i den andre brøken bytter plass, og deretter ganges denne brøken med den første brøken. Deretter forkorter vi som vanlig felles faktorer.

Hva heter de ulike delene av en brøk?

En brøk består av tre elementer, teller, brøkstrek og nevner. Brøkstreken betyr det samme som deletegn. En brøk er en del av noe. Hvor stor del kommer an på teller og nevner.

Hvordan regne ut brudden brøk?

En brudden brøk består av en brøk i telleren, en brøk i nevneren og en hovedbrøkstrek mellom dem. Løsningsforslag: Vi utvider den brudne brøken (multipliser både telleren og nevneren i den brudne brøken med den omvendte brøken til nevneren). På denne måten forkorter vi og får 1 i nevneren i den brudne brøken.

Hvordan dele en brøk? – Related Questions

Hva er en brøkdel?

En liten del av noe.

Hvordan løse en dobbel brøk?

En dividerer to brøker ved å multiplisere telleren i den første brøken med nevneren i den andre og nevneren i den første brøken med telleren i den andre.

Hvordan regne ut en brøk av en brøk?

Multiplikasjon av brøker

REGEL: Når man multipliserer en brøk med en annen brøk, multipliserer man teller med teller, og nevner med nevner.

Hvordan forkorte brøk så mye som mulig?

Hvordan forkortes en brøk? En brøk forkortes ved at man først finner største felles faktor. Med største felles faktor mener vi det høyeste tallet som både telleren og nevneren kan deles på. Deretter må du dele telleren og nevneren med dette tallet slik at brøken blir forkortet som mulig.

Hvordan finner man ut hvilken brøk som er størst?

For å kunne avgjøre hvilken brøk er størst, må brøkene ha samme nevner. Den enkleste måten å få samme nevner i brøkene på (finne fellesnevner), er å multiplisere nevnere, altså 2⋅4=8.

Hva er blandet tall i brøk?

Et blandet tall er et tall som består av et helt tall og en ekte brøk.

Hvordan dele brøk med heltall?

REGEL: Når man skal dividere brøk med et helt tall multipliserer man den første brøken med den omvendte av den andre brøken (Et helt tall kan alltid skrives som en brøk med teller lik tallet og nevner lik 1).

Hvor mye er 3 2 deler?

Tolkning 1: (Forholdstallet 2:3 gjelder summen delt i femtedeler.) Dele summen på fem og gi to femtedeler av summen til den ene personen og resterende tre femtedeler til den andre personen. Hvis for eksempel 300 kr skal fordeles mellom to personer i forholdet 2:3, så får en person 120 kr og den andre 180 kr.

Hvor mye er 1 3 del?

Hver bit er eksakt 1/3. Hvis vi skal skrive det med desimaltall blir det omtrent 0,33, og det er ikke eksakt. 3 · 1/3 = 1, men 3 · 0,33 = 0,99.

Hvordan dele 1 på 4?

Vi kan ikke dele 1 på 4. Vi trekker ned sifferet 5 i 1852 og dividerer 25 på 4. Vi trekker ned sifferet 2, det siste sifferet i 1852, og dividerer 12 på 4.

Hva er 1 5 i brøk?

På samme måte svarer en del elever at 15 er lik 1,5. Noen elever vurderer derimot størrelsen til brøken 15 til å være omtrent en halv (15 er lik 0,5), eller 0,1 (telleren bestemmer størrelsen).

Hvor mye er 3 8 del?

Oversettelsestabell tomme/mm
Tomme, “Millimeter, mmGjengetabell: Antall gjenger per tomme
3/164,76224
1/46,3520
5/167,93718
3/89,52516

Hvor mye er 7 8 deler?

7 delt på 8, eller 7/8, er lik 0,875.

Leave a Comment