Hvordan deler du med brøk?

Man deler en brøk med en annen brøk ved at telleren og nevneren i den andre brøken bytter plass, og deretter ganges denne brøken med den første brøken. Deretter forkorter vi som vanlig felles faktorer.

Hvordan forenkle en brøk?

Å utvide en brøk betyr å multipliseres teller og nevner med samme tall. Brøken beholder samme verdi.

Hvordan regne ut prosent av brøk?

Fra brøk til prosent

REGEL: Vi dividerer teller med nevner, og multipliserer med 100.

Hvordan deler du med brøk? – Related Questions

Hvordan deler man med prosent?

For å finne prosentandelen/prosentendringen må du ta prosenten (%), gange med det hele tallet, og dele summen på 100.
  1. 800 * 30 % / 100 = 240 kr.
  2. 220 * 15 % / 100 = 33 + 220 = 253 kr.
  3. 25 * 20 % / 100 = 5.
  4. 25 + 5 = 30.
  5. 55 * 30 / 100 = 16,5.
  6. 55 – 16,5 = 38,5.

Hva er 40% i brøk?

Eksempel – prosent til brøk

Hvis du har gjort 40 % av leksene, svarer det til 25 av leksene.

Hvordan regne ut brudden brøk?

En brudden brøk består av en brøk i telleren, en brøk i nevneren og en hovedbrøkstrek mellom dem. Løsningsforslag: Vi utvider den brudne brøken (multipliser både telleren og nevneren i den brudne brøken med den omvendte brøken til nevneren). På denne måten forkorter vi og får 1 i nevneren i den brudne brøken.

Hvordan finne prosent av et desimaltall?

Fra desimaltall til prosent

REGEL: Desimaltallet multipliseres med 100 og man setter på prosenttegnet.

Hvor mange prosent er 98 av 280?

Da er beregningsgrunnlaget 280, og vi må finne hvilken brøk 98 tilsvarer av 280. For å få prosentandelen, multipliserer du 0,35 med 100: 0,35×100 = 35. 98 av 280 tilsvarer 35%.

Hvor mye er 30% av 200?

Video: 30% av 200 er 60.

Hva er 1 av 3?

Hver bit er eksakt 1/3. Hvis vi skal skrive det med desimaltall blir det omtrent 0,33, og det er ikke eksakt. 3 · 1/3 = 1, men 3 · 0,33 = 0,99. Aktuelle konkreter for brøk er brøkstaver, brøksirkler og geobrett.

Hvor mye er 3 2 deler?

Tolkning 1: (Forholdstallet 2:3 gjelder summen delt i femtedeler.) Dele summen på fem og gi to femtedeler av summen til den ene personen og resterende tre femtedeler til den andre personen. Hvis for eksempel 300 kr skal fordeles mellom to personer i forholdet 2:3, så får en person 120 kr og den andre 180 kr.

Hvordan dele brøk med heltall?

REGEL: Når man skal dividere brøk med et helt tall multipliserer man den første brøken med den omvendte av den andre brøken (Et helt tall kan alltid skrives som en brøk med teller lik tallet og nevner lik 1).

Hva er størst 1 2 eller 3 4?

Hvilken av dem er størst? Det er den som har størst teller, altså 22 er større enn34.

Hva er 2 5 det samme som?

En del elever behandler teller og nevner som to heltall og betrakter brøkstreken som et skilletegn mellom teller og nevner. Eksempel: Brøken 25 er det samme som 2,5. På samme måte svarer en del elever at 15 er lik 1,5.

Hva er mellom 0 5 og 0 6?

Nå er tiden inne til å tegne tallinja, og sammenlikne tallinja med meterstokken. Da kommer tidelene og hundredelene fram, og det er lett å innse at mellom 0,5 og 0,6 finner vi 0,55 (og 0,51 osv opp til 0,59).

Hva er størst av 3 5 og 2 3?

Eksempel: 23 ​​​​ er større enn 35 ​​​​ fordi i 23 ​​​​ mangler det bare 1 i telleren for å få en hel, mens i 35 ​​​​ mangler det 2 i telleren for å få en hel.

Leave a Comment