Hvordan regne divisjon av brøk?

Å dividere to brøker er det samme som å multiplisere den første brøken med det omvendte av den andre brøken. Det første steget for å dividere brøker er å finne den omvendte brøken (hvor telleren og nevneren bytter plass) av den andre brøken. Så multipliserer vi de to tellerne før vi multipliserer nevnerne.

Hvordan regne ut brudden brøk?

En brudden brøk består av en brøk i telleren, en brøk i nevneren og en hovedbrøkstrek mellom dem. Løsningsforslag: Vi utvider den brudne brøken (multipliser både telleren og nevneren i den brudne brøken med den omvendte brøken til nevneren). På denne måten forkorter vi og får 1 i nevneren i den brudne brøken.

Hvordan gange brøkdeler?

Husk at en brøk består av en teller og en nevner. Hvis du skal gange to brøker med hverandre, ganger du teller med teller og nevner med nevner. Hvis du derimot multipliserer en brøk med et helt tall, gjør du først heltallet om til en brøk, det vil si nevneren blir 1. Så multipliserer du på vanlig måte.

Hvordan regne divisjon av brøk? – Related Questions

Hvordan gange og dele med brøk?

Oppsummering. Vi multipliserer to brøker ved å multiplisere teller med teller og nevner med nevner. Vi dividerer hele tall med 1, slik at tallene kan oppfattes som brøker. Vi dividerer med en brøk ved å multiplisere med den omvende brøken.

Hva er 1 5 i brøk?

På samme måte svarer en del elever at 15 er lik 1,5. Noen elever vurderer derimot størrelsen til brøken 15 til å være omtrent en halv (15 er lik 0,5), eller 0,1 (telleren bestemmer størrelsen).

Hvordan regne ut gange stykker?

Å multiplisere er det samme som gjentatt addisjon, ofte kalt “ganging”. Regneoperasjonen 3 · 4 = 12 kalles en multiplikasjon, og sier at vi skal legge sammen tallet 3 fire ganger, eller at vi skal ta tallet 4 og addere dette med seg selv 3 ganger. Produktet blir det samme, uansett hvilken rekkefølge faktorene kommer i.

Hvordan gange med desimaler?

Når vi skal multiplisere desimaltall, stiller vi opp stykket på vanlig måte og regner ut uten å tenke på desimalene. I svaret setter vi komma slik at svaret har like mange desimaler som det er i de to faktorene til sammen.

Hvilken rekkefølge skal man regne?

Rekkefølgen er:
 • Parenteser.
 • Potenser og røtter.
 • Multiplikasjon og divisjon.
 • Addisjon og subtraksjon.

Hvordan løse likninger med brøkstrek?

For å løse likningen, gjør du følgende:
 1. Finn fellesnevneren til brøkene. Vi har 6, 4 og 3 som nevnere.
 2. Multipliser alle ledd på begge sider av likningen med 12.
 3. Forkort.
 4. Løs opp parentesen.
 5. Alle ledd med x samles alene på venstre side av likningen.
 6. Trekk sammen ledd på venstre siden av likningen.

Hvordan forenkle uttrykk brøk?

Når en brøk utvides, multipliseres teller og nevner med samme tall. Brøken endrer ikke verdi. Når en brøk forkortes, divideres teller og nevner med samme tall. Brøken endrer ikke verdi.

Når kan man stryke i brøk?

Når du forkorter en brøk ved stryking, faktoriserer du først så mye som mulig. Deretter stryker du like faktorer i teller og nevner. Du kan bare stryke én faktor mot én annen. Grunnen til at du kan stryke, er at de to faktorene du stryker, blir til når du deler dem på hverandre.

Hvordan kan man løse en likning?

Å løse en likning er det samme som å finne ut hva x må være for at det som står på venstresiden av likhetstegnet skal være lik det som står på høyresiden. Vi vet at at x står for tallet 3. Da er sidene like. Derfor er x=3 løsningen til denne likningen.

Hva er 2 grads ligning?

Hva er en andregradslikning? Andregradslikninger er likninger der den ukjente har 2 som største eksponent. Denne typen likninger er på formen ax2+bx+c=0, der x er den ukjente og a≠0. Både b og c kan være lik 0.

Hvordan løse likninger med 2 ukjente?

Hvis vi har en likning med to ukjente, finner vi uendelig mange tallpar som passer i likningen. Disse tallparene at danner en rett linje i koordinatsystemet. Hvis vi har to likninger med de samme to ukjente, kan vi finne ett tallpar med en verdi for x og en verdi for y som passer i begge likningene i likningssettet.

Hva er en likning enkelt forklart?

En likning får du ved å oversette en tekstoppgave over til det matematiske språket. Dette betyr at en likning er et matematisk uttrykk med bokstaver der målet er å finne de ukjente eller en formel som sier at to matematiske uttrykk er like store.

Hvordan ser en likning ut?

I en likning vil det alltid finnes et «er lik» tegn ( = ) og en eller flere ukjente. Det er en venstre og høyre side (for likhetstegnet). Hver av disse sidene vil ha matematiske uttrykk, og de vil være like/ha samme verdi. Det spiller ingen rolle om den ukjente nevnes ved bruk av x, y eller a.

Hvordan lage egen likning?

Skrive en ligning eller formel

Hvis du trenger å bruke en ligning, kan du legge den til eller skrive den i Word. Velg Sett inn > Ligning eller trykk på Alt+=. Hvis du bruker en innebygd formel, velger du Utforming > Ligning. Hvis du vil lage din egen, velger du Utforming > Ligning > Håndskriftligning.

Hvordan løser man en likning grafisk?

Grafisk løsning av en ligning går ut på at man gjør om venstre side og høyre side av likhetstegnet om til hver sin funksjon av x og tegner grafene til funksjonene i det samme koordinatsystemet.

Hvordan fjerne parentes i likning?

Hvis vi skal løse opp en parentes, altså fjerne parentesene, må vi først se om det står pluss eller minus foran parentesen.
 1. Står det pluss foran parentesen, kan vi fjerne parentesene uten å foreta oss noe.
 2. Står det minus foran parentesen, må vi endre fortegna på alle ledd inne i parentesen når vi fjerner parentesene.

Leave a Comment