Kommer konfliktrådet på rullebladet?

Dersom siktede i en straffesak, som er sendt til konfliktrådet etter straffeprosessloven § 71a, inngår og innfrir en konfliktrådsavtale vil saken ikke bli registrert på en ordinær politiattest (rulleblad/vandelsattest).

Er konfliktrådet gratis?

Det er gratis og frivillig å møte i konfliktrådet. Ansatte og meklere i konfliktrådet har taushetsplikt. – Hva slags type saker kan mekles i konfliktrådet? Konfliktrådet kan mekle i saker som oppstår på grunn av at en eller flere personer har påført andre en skade, et tap eller en annen krenkelse.

Hva koster konfliktrådet?

Det er gratis og frivillig å møte i konfliktrådet. Ansatte og meklere i konfliktrådet har taushetsplikt.

Kommer konfliktrådet på rullebladet? – Related Questions

Hvordan bli mekler i konfliktrådet?

Søkerne må være over 18 år, ha plettfri vandel, og god norsk skriftlig og muntlig formidlingsevne. Obligatorisk grunnopplæring (4+3+1 dager) vil bli gitt før oppnevning, samt regelmessig oppfølging, individuelt og sammen med de andre meklerne i konfliktrådet.

Hva skjer hvis jeg ikke møter i konfliktrådet?

Hva skjer hvis jeg ikke møter? Hvis det er en straffesak går saken tilbake til politiet med beskjed om at du ikke har møtt. Politiet foretar da en ny vurdering av saken.

Hvem kan melde inn en sak til konfliktrådet?

Hvem kan bruke konfliktrådet? Privatpersoner og virksomheter kan melde inn sivile saker til konfliktrådet. Domstolen og påtalemyndigheten (politiet) kan ilegge ulike straffereaksjoner som innebærer at saken oversendes til konfliktrådet, enten som meklingssak eller der det er behov for lengre oppfølging her.

Hva er vilkårene for behandling i konfliktrådet?

Konfliktrådsbehandling krever partenes samtykke med mindre annet er fastsatt i eller i medhold av loven her. Samtykket skal være reelt og informert. Partene skal i hovedsak være enige om saksforholdet som konflikten gjelder. I en sak med flere fornærmede eller skadelidte må samtlige samtykke til konfliktrådsbehandling.

Hva er oppgaven til konfliktrådet?

Konfliktrådet tilbyr arena for konfliktløsning både i sivile saker og i straffesaker. Konfliktrådet har også ansvaret for gjennomføringen av straffereaksjonene ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Tjenesten tilbys i alle kommuner. Enhver kan ta kontakt med sitt konfliktråd for hjelp og veiledning.

Hva gjør et konfliktråd?

Som mekler lærer du mye om konfliktløsning, men også mye om deg selv. Mekler har ansvar for å ta kontakt med partene i saken, gi informasjon via forsamtaler, lede meklingsmøtet, mekle mellom partene og godkjenne avtalen partene kommer fram til. Å være mekler i konfliktrådet er et betalt verv som lønnes med en timesats.

Hvor mange konfliktråd har vi?

I dag er det 12 konfliktråd som til sammen dekker hele landet, med om lag 550 meklere på landsbasis. I 2020 meklet konfliktrådene totalt 5640 saker, og i 2019 6002 saker. Av dette utgjorde sivile saker 2 079 i 2020 og 2002 i 2019 (Konfliktrådets årsrapport 2020).

Hva betyr det å megle?

«Mekle», som på bokmål også kan skrives «megle», forklares i ordbøkene som en aktivitet der man forsøker å få i stand forlik eller enighet mellom to eller flere parter. Den som bidrar i denne prosessen, kan kalle seg «mekler».

Hvor lenge varer konfliktråd?

Avtaler i straffesaker som er inngått i konfliktrådet, har to ukers angrefrist. I sivile saker er det opp til partene og overholde avtalen, de må selv eventuelt avtale angrefrist.

Hva menes med mekling?

Mekling er en strukturert prosess for å løse konflikter. Mekling foregår ved at en nøytral tredjeperson hjelper parter som har en fastlåst konflikt til å finne en løsning de begge kan akseptere. De fleste konflikter kan mekles, med unntak av straffesaker.

Hvilke krav stilles for at man skal kunne få ungdomsstraff?

Målgruppen for ungdomsstraff er unge lovbrytere mellom 15-18 år (på gjerningstidspunktet) som har begått gjentatt og/eller alvorlig kriminalitet, og som kan gjennomføre en reaksjon i frihet forutsatt tett oppfølging. Ungdomsstraff er en strengere reaksjon enn ungdomsoppfølging og er en egen straffart.

Hva er Ungdomsoppfølging?

Hvis du sier ja til ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging, vil det bety at du er villig til å ta ansvar for egne handlinger og jobbe for en positiv utvikling i livet ditt. Konkret innebærer dette å – være med å lage en ungdomsplan med tiltak som du må følge opp i straffe perioden.

Kan barn under 15 straffes?

I Norge er den kriminelle lavalderen 15 år. Det betyr at du ikke kan bli straffet av politiet eller domstolen hvis du gjør noe ulovlig og er yngre enn 15 år. Men det betyr ikke at det er fritt frem til å gjøre noe galt før du fyller 15 – det kan fortsatt få konsekvenser for deg.

Kan barn få bot?

Både politi og Statens vegvesen kan ilegge overtredelsesgebyr (bot) for dette. Men som du skriver, er den kriminelle lavalderen i Norge 15 år. Det betyr at du ikke kan bli straffet av politiet og domstolen hvis du bryter loven og er yngre enn 15 år. Et barn under 15 år kan derfor ikke få bot.

Hva er straffen for å drepe noen?

Straffebestemmelser. Er drapet begått med forsett, er straffen i Norge fengsel fra 8 inntil 21 år etter straffeloven § 271. Normalstraffen for et forsettlig drap i Norge ligger i 2015 på 12 års fengsel.

Hva er 1 år i fengsel?

I offentlig debatt i Norge henvises det svært ofte misvisende til begrepet fengselsår og hvorvidt dette er åtte eller ni måneder. Det korrekte svaret er at ett år i fengsel er tolv måneder, med mulighet for løslatelse etter 2/3 av sonet straff jf. straffegjennomføringsloven § 42.

Leave a Comment