Skal barnebidraget dekke fritidsaktiviteter?

Barnebidrag skal dekke løpende utgifter til barnet. Eksempler på løpende utgifter er kostnader til mat, klær, hygiene, bosted og transport. Den forelderen som bor med barnet har ansvar for å betale barnehageregningen, skolefritidsordning (SFO eller AKS) og fritidsaktiviteter.

Kan man slippe å betale barnebidrag?

Man kan ikke avtale seg ut av bidraget. Selv om dere har en skriftlig avtale på at det ikke skal betales bidrag kan hver av dere alltid kunne gå til NAV og kreve bidrag. Hvis dere avtaler ikke å betale bidrag, så husk som potensiell bidragspliktig å spare alle kvitteringer på ting du kjøper til barnet.

Hva hvis far ikke har råd til å betale barnebidrag?

Den som har den faktiske omsorgen for barnet, kan søke og få forskuddet utbetalt til seg. Barnebidrag vil dermed bli utbetalt selv om bidragspliktige har dårlig råd eller ikke vil betale bidraget. Du har krav på bidragsforskudd selv om farskapet ikke er fastsatt.

Skal barnebidraget dekke fritidsaktiviteter? – Related Questions

Hva er maks barnebidrag?

Når NAV fastsetter bidraget, vurderer vi hvor mye den bidragspliktige kan betale i barnebidrag, og samtidig ha nok penger igjen til å forsørge seg selv og egne barn i husstanden. Størrelsen på bidraget er begrenset: Den bidragspliktige skal ikke betale mer enn 5/6, eller 83,3 prosent, av underholdskostnaden til barnet.

Kan far kreve 50% samvær?

Generelt sett vil man si at far kan kreve 50 % samvær hvis barnet har bodd mer enn halve tiden hos ham de siste seks månedene, og det ikke ser ut som om barnet har det bedre hos moren. Det er mange faktorer som spiller inn når det skal avgjøres om far skal ha 50 % samvær eller ikke.

Kan barnebidrag ha tilbakevirkende kraft?

Ja, hjemmelen for å kreve barnebidrag bakover i tid (tid som har gått) finner du i barneloven § 72. Her fremgår det at det er en begrensning på 3 år bakover, samt at dersom man krever bidrag for mer enn ett år bakover i tid så må søker ha særlig grunn for at han eller hun har vært sen med å sette frem kravet.

Hvor mye får man i bidragsforskudd?

Ordinært forskudd
Antall barnInntektsgrense
1 barn312 701 – 488 300 kroner
2 barn312 701 – 557 200 kroner
3 barn eller flere312 701 – 563 200 kroner

Hvor mye barnebidrag for 2 barn?

Ordinær bidragsforskudd
Antall barnInntektsgrense
1 barn305 001 – 476 600 kroner
2 barn305 001 – 545 000 kroner
3 barn eller flere305 001 – 547 200 kroner

Hvorfor barnebidrag ved delt omsorg?

Delt bostedbarnebidrag

Dette til tross for at barnet ikke nødvendigvis har like mye samvær med begge foreldrene. Det legges til grunn at foreldrene betaler halvparten hver av barnehage, fritidsaktiviteter, skoleturer, klær osv. Den forelderen som har lavest inntekt, kan få barnebidrag fra den andre.

Kan barn over 18 år motta barnebidrag?

Barn som går på videregående skole eller tilsvarende, kan likevel ha rett til bidrag. Barn over 18 år som går på videregående skole eller tilsvarende, kan lage en avtale direkte med foreldrene, eller søke om at NAV fastsetter barnebidraget.

Hvor lenge er foreldre økonomisk ansvarlig?

Foreldre har forsørgeransvar for barna sine til barna er ferdige med videregående skole. Det betyr at foreldrene dine har plikt til å hjelpe deg økonomisk selv om du er 18 år, så lenge du fortsatt går på skole. Forsørgeransvar betyr at foreldrene dine skal dekke mat, klær, bolig, fritidsaktiviteter og så videre.

Kan mor flytte med barna til en annen kommune?

Det er ikke noe krav om å innhente samtykke fra den andre forelderen for å flytte med et barn innenlands. Det er en plikt til å varsle om flytting tre måneder før flyttingen. Om foreldrene ikke blir enige om flytting, plikter den av foreldrene som ønsker å flytte å begjære mekling ved familievernkontoret.

Hva har jeg rett på som alenemor?

Vi har ulike støtteordninger du kan ha rett til: overgangsstønad, det vil si sikring av inntekt i en tidsbegrenset periode. stønad til barnetilsyn, en støtte til å dekke utgifter til barnepass. stønad til skolepenger, en støtte til studieavgift, semesteravgift og eksamensgebyr.

Hva koster det å få barn alene?

10. Hvor mye vil assistert befruktning for enslige koste? Prisen er i utgangspunktet det samme som for par. Det vil si at enkeltforsøk for inseminasjon vil koste 9.500,– og enkeltforsøk med IVF-behandling 35.500,– (priser per januar 2021).

Hvor mye skatt betaler alenemor?

Særfradraget for 2022 er 4 373 kroner per måned. Fullt fradrag utgjør 52 476 kroner per år.

Når regnes man som aleneforsørger?

Du regnes som enslig forsørger hvis du er ugift, skilt, separert, enke/enkemann, eller ikke hatt samboer i minst ett år.

Kan begge foreldre få utvidet barnetrygd?

Barnetrygd er en ytelse fra det offentlige som skal bidra til å dekke utgifter til å forsørge barn. Foreldre som ikke bor sammen, kan ha rett til utvidet barnetrygd både ved avtale om delt fast bosted og ved fast bosted og samvær. Dette må dere søke om hos NAV.

Hvor mye far man i barnetrygd for 3 barn?

Hvor mye far man i barnetrygd for 3 barn? Barnetrygd utbetales normalt automatisk til mor to måneder etter fødselen, og tilsvarer fra 1. januar 2022 kr 1676 per barn under 6 år og kr 1054 for barn over 6 år.

Kan begge foreldre få foreldrefradrag?

De kan fordele fradraget fritt mellom seg hvis de ikke ønsker fradrag med en halvpart på hver, men begge må da endre i sine skattemeldinger. Det gjelder også der fradraget gjelder barn som ikke er felles barn.

Leave a Comment